Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Všeobecné podmínky pro kroužky

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste svoje dítě přihlásili do zájmového útvaru Active-SVČ Žďár nad Sázavou. Naší snahou je, abyste byli s naší činností spokojeni po všech stránkách. Dovolte prosím pár základních informací a podmínek týkajících se účasti vašeho dítěte v kroužku.

Poskytovatel vzdělávání (služeb) Active-SVČ a účastník vzdělávání (klient) spolu uzavírají smluvní vztah, který je vymezen právy a povinnostmi obou stran. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah vzniká přihlášením na kroužek, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (www.activezdar.cz).  Na základě této přihlášky klient obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. Podrobný návod jak se zaregistrovat a následně své dítě přihlásit do kroužku naleznete na adrese http://www.activezdar.cz/navoddomecek.pdf - doporučujeme pročíst.
 2. Přihlášením jiným způsobem (osobně, e-mailem).  V tomto případě zadá klienta do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně klient obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.  


 • Přihláška do kroužku je platná v elektronické podobě v našem systému, není nutné ji tisknout a odevzdávat v papírové podobě.


 • Kroužek je nutné uhradit co nejdříve, nejpozději však do 31. 10. Úhradu provádějte prosím výhradně bezhotovostně na náš bankovní účet (variabilní symbol obdržíte do e-mailu po přihlášení dítěte). Umožňujeme pololetní úhradu školného. V nutném případě lze platbu provést i hotově na:
  • pokladně Active-SVČ, Dolní 3
  • na recepci Active-SVČ, Horní 2 (bývalé DDM)
  • na recepci Active clubu


 • V případě, že kroužek nebude zaplacen do požadovaného termínu, bude dítě navrženo k vyloučení z kroužku.
 • Pokud dítě nemá uhrazeno školné, není pojištěno proti úrazu!
 • Cena kroužku je stanovena na období říjen – květen.
 • Pokud dítě nastoupí do kroužku později, cena bude časově přepočítána a ponížena.
 • V případě odhlášení dítěte z kroužku v průběhu roku se zaplacená částka nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů).
 • V případě uzavření SVČ na základě rozhodnutí vlády z důvodu koronaviru, budeme vracet poměrnou část školného.
 • Vyučování se nahrazuje pouze z důvodu zrušení hodiny ze strany vedoucího. O prázdninách a svátcích kroužky neprobíhají!
 • Kroužek na zkoušku – pokud si nejste jisti, že daný kroužek vaše dítě osloví. Dle našich vnitřních pravidel si děti mohou kroužek 2x bezplatně vyzkoušet, a tak zjistit, zda ho budou chtít i nadále navštěvovat. Po třetí účasti je nutné kroužek uhradit.

Všeobecné podmínky pro tábory

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste pro svoje dítě vybrali tábor Active-SVČ Žďár nad Sázavou. Naší snahou je, abyste byli s naší činností spokojeni po všech stránkách. Zde přinášíme informace a podmínky týkající se účasti Vašeho dítěte na táboře.

Poskytovatel vzdělávání (služeb) Active-SVČ a účastník vzdělávání (klient) spolu uzavírají smluvní vztah, který je vymezen právy a povinnostmi obou stran. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah vzniká přihlášením na tábor, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (www.activezdar.cz).  Na základě této přihlášky klient obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. Podrobný návod jak se zaregistrovat a následně své dítě přihlásit na tábor naleznete na adrese http://www.activezdar.cz/navoddomecek.pdf - doporučujeme pročíst.
 2. Přihlášením jiným způsobem (osobně, e-mailem).  V tomto případě zadá klienta do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně klient obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.  


Přihláška je závazná a po uskutečnění platby se na klienta vztahují storno podmínky uvedené dále.

Tábor je nutné uhradit co nejdříve po přihlášení, teprve pak má účastník garantované místo na táboře. Úhradu provádějte prosím výhradně bezhotovostně na náš bankovní účet (variabilní symbol obdržíte do e-mailu po přihlášení dítěte). Ve výjimečném případě lze platbu provést i hotově na:

 • pokladně Active-SVČ, Dolní 3
 • na recepci Active clubu Dolní 3


V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá klient poskytovateli.

Nemůže-li se klient zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to dohodnutou formou nebo e-mailem.


Překážky na straně poskytovatele:

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního tábora/pobytu stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn tábor zrušit a to nejpozději 3 dny před zahájením. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity nebo ke dni vypořádání závazků.

Klientovi náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.


Storno podmínky:

30 dnů před zahájením tábora ve výši 20% z ceny tábora.

14 dnů před zahájením tábora ve výši 40% z ceny tábora.

3 dny před zahájením tábora ve výši 80% z ceny tábora.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. Odstoupí-li dítě z tábora v jeho průběhu, budou storno podmínky řešeny individuálně.


Podmínky konání tábora a podmínky účasti:

Poskytovatel stanoví podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity. Poskytovatel se zavazuje dodržovat bezpečnost účastníků na táboře, o čemž jsou účastníci v den zahájení tábora informováni a v oblasti bezpečnosti proškoleni. Zároveň nelze u dobrodružné povahy tábora vyloučit nekomfortní situace, kterým bude účastník vystaven. S překonáním hranice komfortu musí účastník tábora počítat, s nastavováním hranic vždy pracuje zkušený pedagog.

V případě porušování podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením tábora. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Účastník tábora je na táboře úrazově pojištěn. Poskytovatel tábora má uzavřenou pojistku u společnosti Generali Česká Pojišťovna, a.s.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání tábora. Podle povahy tábora klient sdělí zejména tyto informace:

 • Zdravotní stav,

 • Speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona,

 • Stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně),

 • další specifické potřeby klienta.


Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je na základě nařízení EP o GDPR správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození, rodné číslo, škola a třída - Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28.  jakožto školské zařízení zřizované městem Žďár nad Sázavou.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje - Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto podmínek.

Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video) - Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně.


Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

Odlišně se postupuje v případě vyšší moci související s pandemií COVID19. V tomto případě náleží klientovi vratka podle aktuálních podmínek a možnosti aktivity (kroužky, tábory, akce) uskutečňovat. Každá aktivita je posuzovaná individuálně se zachováním principu vstřícného proklientského přístupu.